A marketingközlemények készítésében részt vevő személyek

Az alábbi felsorolás tartalmazza a K&H Értékpapír marketingközleményeinek előállításáért felelős személyek neveit és a vállalatnál betöltött pozíciójukat:

Cinkotai Norbert – Vezető elemző

Grébel Szabolcs - Senior elemző

Varga Dániel - Elemző

Mohácsi Mihály - Junior elemző

A marketingközleményeket kiadó személy

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe

Illetékes hatóság

CNB (Czech National Bank); Magyar Nemzeti Bank

Tények és egyéb információk

Anyagaink tartalmazzák az azokban szereplő vállalatról elérhető tényszerű, hivatalos adatokat és információkat, pontos forrásmegjelölés mellett. Ettől elkülönítve szerepeltetjük elemzőink vállalatról alkotott véleményét, prognózisait, melyek a részvény értékeltségével, árazásával és jövőbeli eredménytermelési képességével lehetnek kapcsolatosak.

Információk forrása

 • Vállalati honlapokon elérhető információk, hivatalos közlemények, pénzügyi jelentések, prezentációk
 • A grafikonok készítéséhez a Bloomberg adatbázisát használjuk
 • Statisztikai adatok esetében olyan szervezetek adataira támaszkodunk, mint például az IMF, OECD, IEA, EIA, MNB, stb…

A K&H Értékpapír kerüli a nem megbízható források és információk felhasználását.

Alapelvek és használt metodológia

A K&H Értékpapír anyagai fundamentális és/vagy technikai elemzési szempontokra építve készülnek. A rövidebb távon (pár hetes hónapos időtávon) várható ármozgással kapcsolatos vélemény a technikai elemzés eszköztárát felhasználva készül, a hosszabb távú (több hónapos, akár éves időtávú) folyamatok vizsgálata viszont fundamentális elemzésre épül. Elemzőink az eszközárakat befolyásoló legfontosabb faktorokkal kapcsolatos várakozásaikat gyúrják egybe, legyen szó monetáris politikai, fiskális politikai kilátásokról, vagy a várható makrogazdasági folyamatokról, illetve a vállalat szektorspecifikus kilátásairól, illetve egyedi profitkilátásairól. Elemzőink a pénzügyi piacokon elterjedt és bevált módszerek segítségével fogalmaznak meg véleményt a vállalat értékével, vélelmezett árfolyammozgással kapcsolatban.

A fundamentális elemzéshez és a fair érték becslésekhez alapvetően a következő módszerek használhatóak

 1. A) Diszkontált szabad pénzáram modell (DCF: discounted free cash flow)

Öt-tíz éves időtávra megbecsüljük a cég szabad pénzáramát, emellett meghatározzuk az örökjáradékot (átlagos, fenntartható marzsokkal, hosszú távú növekedési rátával számolva). Mindkettőnek kiszámítjuk a jelenértékét. Amennyiben a vállalat egy öt évnél hosszabb távú beruházási ciklusban van, vagy bármilyen más okból szükséges, akkor hosszabb időtávra is készítünk előrejelzést. A diszkontfaktor (WACC: weighted average cost of capital) a társaság tőkeköltségével egyezik meg, ahol a kockázatmentes hozam megegyezik a megfelelő államkötvény hozamával. A részvénykockázati felár számításánál figyelembe vesszük az ország hitelminősítését, a piacon általában jellemző bétát és az adózás utáni hitelköltséget. A nettó hitelállományt kivonva megkapjuk a saját tőke fair értékét.

 1. B) Diszkontált osztalék modell (DDM: discounted dividend model)

Öt-tíz éves időtávra megbecsüljük a cég osztalék kifizetését, emellett meghatározzuk az örökjáradékot (átlagos, fenntartható marzsokkal, hosszú távú növekedési rátával számolva). A jövőbeli osztalékfizetést visszadiszkontáljuk a jelenre és a tőkeköltség mint elvárt hozam segítségével ebből határozzuk meg a fair értéket.

 1. C) Relatív értékelés

A versenytárssakkal való összehasonlításhoz vagy saját előrejelzéseket, vagy ha az nem áll rendelkezésre, akkor piaci konszenzust (pl. Bloomberg alapján) használunk. Az értékelés alapjául szolgáló mutatókat cég specifikusan válogatjuk össze. A mutatókból aggregátumokat képzünk és esetenként súlyozzuk.

 1. D) Tranzakció értékelés

A relatív értékeléshez hasonló, csak itt a mutatókat az adott iparág korábbi tranzakciói alapján választjuk.

 1. E) Módosított Gordon-modell / többlethozam

Alapvetően a bankok értékelésénél használt módszer, amellyel a fair piaci érték és könyvszerinti tőke értékének arányát becsüljük.

 1. F) Értékelési módszerek kombinációja

Amennyiben releváns, több módszerrel is meghatározzuk a cég értékét, és az így kapott célárakat súlyozzuk.

Kereskedési ötleteink koncepciója

     1. Portfólió szemlélet

Hiszünk abban, hogy befektetőként portfóliószemléletben érdemes gondolkozni. Célszerű a befektetésre szánt pénzt több lábra helyezni, és az eszközosztályok (részvények, kötvények, ingatlanok, nyersanyagok, készpénz), régiók, sőt szektorok és devizák szerint is a lehető legszínesebb választékot kialakítani, figyelembe véve persze a mix kialakításánál saját kockázattűrési képességünket. Az egyedi részvények és egyéb termékek esetében megfogalmazott kereskedési ötletek abban nyújtanak segítséget, hogy rámutatnak olyan lehetőségekre, amik mindenki egyéni mérlegelése alapján lehetnek jó kiegészítői egy diverzifikált portfóliónak.

     2. Kereskedési ötletek jellemzői

Elemzőink a részvény következő napokban-hónapokban várható árfolyammozgásával kapcsolatosan fogalmazzák meg véleményüket. A kereskedési ötletek során célszintet és stop-loss, vagyis veszteségvágó szintet is megfogalmaznak. A célszint és stop-loss szint meghatározását a technikai elemzésben jól ismert eszközök segítségével végzik (ezekről részletesebben ide kattintva találnak információkat). A fundamentálisan meghatározott célszinteknél a piacon bevett vállalatértékelési technikákat használnak (diszkontált készpénzáramláson alapuló modell, mutatószám alapú értékelés, nettó eszközérték alapú értékelés, melyekről részletesebben ide kattintva találnak információkat), melyek egyes esetekben a szektorspecifikus tényezők függvényében eltérhetnek egymástól.

     3. Kereskedési stratégiánk filozófiája

Mivel azt gondoljuk, hogy a részvénypiacokon senki sem tévedhetetlen, kereskedési stratégiánk fontos eleme az előre meghatározott stop-loss szint. Amennyiben ezt a szintet eléri az árfolyam, úgy a kereskedési ötletet lezárul, hiszen az ötlet megszületésekor megfogalmazott körülményekben negatív változás állt be. A stop-loss szint megfogalmazása hozzásegítheti a befektetőket ahhoz, hogy előre meghatározhassák kockázati kitettségüket az adott instrumentum felé, így pedig hozzájárul a pozícióméret helyes megválasztásához.

Mivel a kereskedési ötlet megfogalmazásakor a már említett megfontolások alapján elemzőink az elérni remélt célszintet is meghatározzák, a pozícióba lépés során azonosíthatóvá válik a potenciális hozam és kockázat közötti arány. Úgy gondoljuk, befektetőként akkor tudunk hosszú távon is fenntartható és sikeres kereskedési stratégiát kialakítani, ha a kiszemelt eszköz potenciális hozama legalább kétszer akkora, mint amennyit egy ellentétes irányú ármozgás során elszenvedhetünk vele. 

Befektetési időhorizont

Kereskedési ötleteink időhorizontja pár naptól akár pár hónapos időtávig is terjedhet.

Kereskedési ötleteink elkészítésének közzététele és dátuma

Elemzéseink közzétételének dátuma minden esetben megtalálhatóak anyagaink bal felső és bal alsó részében. Amennyiben az ajánlás frissítésre kerül, az eredeti, illetve korábbi módosításokat az anyagban linken keresztül tesszük elérhetővé.

A részvénypiaci befektetésekhez kötődő kockázatok

A K&H Értékpapír úgy véli, az egyedi részvénybefektetések hordozzák a legnagyobb kockázatokat a befektetők számára. Ebben az esetben ugyanis a részvénypiac egésze által hordozott úgynevezett piaci kockázaton túl a befektető az egyedi vállalatspecifikus kockázatokat is futja. Mivel a vállalatspecifikus kockázatok diverzifikáció útján csökkenthetőek, ezért a befektetők számára mindig ajánlott portfólióban gondolkodni, több eszközben, régióban, szektorban gondolkodni, szemben a pusztán egy-két részvény tartásával.

Nyitott és lezárt kereskedési ötleteink

Az elmúlt egy év nyitott és lezárt kereskedési ötleteit itt találják

Kínai Fal

A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: „K&H Értékpapír”) megfelelő belső eljárásokat dolgozott ki és működtet, amelyeket gyűjtő néven Kínai Falnak nevez. A Kínai Falak célja, hogy elválassza a különböző szervezeti egységek között a bizalmas és bennfentes információk áramlását, valamint hogy a Fal egyik oldaláról a másik oldalra csak rendkívüli esetekben és ellenőrzötten engedjen át adatokat. A Kínai Fal egyik példája a Corporate Finance tevékenységekkel foglalkozó szervezeti egység elkülönítése a többi szervezeti egységtől. A Kínai Falon kívül további intézkedések lettek bevezetve a különböző típusú tevékenységek egymástól való elhatárolására, hogy köztük ne merüljön fel összeférhetetlenség, valamint hogy a befektetési ajánlások elkészítésével részt vevő személyek függetlenségét biztosítani tudjuk (pl. külön jelentési vonalak, külön felügyelet, személyes tranzakciók elemzése útján). A K&H Értékpapír a KBC Csoport tagja. Ebből kifolyólag teljes egészében nem zárható ki, hogy egy másik KBC entitás érdekütközési helyzetbe kerül azzal a kibocsátóval, amelyre az adott publikáció vonatkozik. A K&H Értékpapír ésszerű lépéseket tett annak érdekében, hogy az ilyen eseteket is megfelelően kezelni tudja. Amennyiben az adott publikációt készítő személy tudomást szerezne az esetleges érdekütközési helyzetről, az érdekütközést elsősorban a belső szabályzatok értelmében - megfelelő módon – kezeli, végső soron pedig közzéteszi.

Az összeférhetetlenségi helyzetek közzétételével kapcsolatos kötelezettségeknek történő megfelelés érdekében a K&H Értékpapír az érintett marketingközleményben közzéteszi az alábbiakat:

 • ha a kibocsátó teljes jegyzett tőkéjének 0,5 %-át kitevő küszöböt meghaladó nettó hosszú vagy rövid pozícióval rendelkezik
 • ha az ajánlást készítő személy teljes jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladó részesedése van a kibocsátónak, erre vonatkozó nyilatkozata
 • ha az ajánlást készítő személy vagy az ezzel a személlyel azonos csoportba tartozó bármely más személy
 1. árjegyző vagy likviditás biztosítója a kibocsátó pénzügyi eszközei tekintetében, erre vonatkozó nyilatkozat,
 2. a kibocsátó pénzügyi eszközei bármilyen nyilvános kibocsátásának vezető szervezője vagy társ-vezetőszervezője volt az előző 12 hónapban, erre vonatkozó nyilatkozat,
 3. a befektetési szolgáltatások nyújtására vonatkozóan a kibocsátóval kötött megállapodás részes fele, erre vonatkozó nyilatkozat, feltéve, hogy ez nem vonja maga után bizalmas kereskedelmi információ közzétételét, és a megállapodás az előző 12 hónapban hatályban volt, vagy ugyanezen időszak alatt kompenzáció fizetésére vagy abban való részesülésre vonatkozó kötelezettséget keletkeztetett,
 4. a kibocsátóval az ajánlás készítésére vonatkozóan kötött megállapodás részes fele, erre vonatkozó nyilatkozat.

A fentieken felül a marketingközleményben – adott esetben - az alábbiak is feltüntetendők:

 • ha az ajánlás elkészítésében részt vevő természetes személyek díjazása közvetlenül kapcsolódik a befektetési szolgáltatások keretében teljesített ügyletekhez, vagy általa vagy ugyanazon csoporthoz tartozó más jogi személy által teljesített ügyletekhez, vagy kereskedési díjakhoz, amelyet ő maga vagy az ugyanazon csoporthoz tartozó más jogi személy kap, erre vonatkozó nyilatkozat,
 • a részvények árfolyamára és a vétel időpontjára vonatkozó információ, amennyiben azon személyek, akik részt vettek az ajánlás elkészítésében, kapnak vagy vásárolnak azon kibocsátó részvényeiből, amelyre az ajánlás közvetlenül vagy közvetve vonatkozik, az ilyen részvények nyilvános kibocsátása előtt.

A marketingközlemények készítésében részt vevő személyek díjazása

Az elemzők díjazása számos követelmény alapján történik, ideértve az elemzések minőségét és pontosságát, az ügyfélelégedettséget, a versenyképességet, valamint a fióktelep profitabilitását. Az elemzők javadalmazása sem közvetlenül, sem közvetve nem kapcsolódik az érintett anyagokban megfogalmazott konkrét ajánlásokhoz, véleményekhez.