ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


Tájékoztatunk, hogy a Patria Finance Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., továbbiakban: „Fióktelep” vagy „Adatkezelő”) és anyavállalata, a Patria Finance, mint adatkezelők elkötelezettek a személyes adatok védelme és azok bizalmas kezelése mellett, a velük kapcsolatban álló személyek mint Érintettek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelik, az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, (általános adatvédelmi rendelet) szóló, (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) előírásaival összhangban. Az alábbiakban a Fióktelep Adatvédelmi Tájékoztatójának rövidített változatát olvashatod, amennyiben valamelyik rendelkezéssel kapcsolatosan kérdésed merül fel, kérjük az adott alcímhez tartozóan olvasd el a részletes Adatvédelmi Tájékoztatót, illetve érdeklődj közvetlenül az Adatkezelő munkatársainál telefonon vagy e-mailben.

1. WEBOLDAL HASZNÁLATA

Az Adatkezelő honlapjain (https://www.khertekpapir.hu) a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Adatkezelő a honlapok látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A weboldalakon cookie-k használatára kerül sor, melyek elfogadásáról a munkamenet megindításakor dönthetsz. 

2. MARKETING CÉLÚ ADATHASZNOSÍTÁS

Érintett az Adatkezelő weboldalain, a regisztráció során tett nyilatkozataid valamint a webtrader nevű alkalmazás. A hozzájárulás visszavonására, illetve a kommunikációs csatornák személyre szabására a webtrader/fiókom/értesítések menüpontban, illetve az email preferenciák módosítására a webtrader/fiókom/email feliratkozások menüpontban van lehetőséged. Kezdeményezheted továbbá emailben vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon is. A hírlevelekről a hírlevél alján található „Leiratkozom” gombbal is leiratkozhatsz. Tekintettel arra, hogy ezen adatkezelés hozzájárulás alapú, a hozzájárulás visszavonását, leiratkozást követően az adatok (név, e-mail cím) e célú felhasználása megszűnik.

3. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az ügyfélszolgálat elérhető telefonon, e-mailben és személyesen. A beérkező bejelentések, kérelmek és más beadványok – a megkeresés jellegének és tartalmának függvényében – iktatásra és/vagy rögzítésre kerülnek az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekben. Az így kezelt adatokhoz az Adatkezelő dolgozói felhasználói jogosultság alapján férnek hozzá.

4. ADATÁTADÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE

Adatkezelő munkáját – kiszervezett tevékenységként - Adatfeldolgozók segítik. A kiszervezett tevékenységek aktuális listáját honlapunkon közzétesszük.
Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló ügynökök közreműködésére az Ügyfél igényeinek kiszolgálása érdekében kerül sor.
A Fióktelep befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, illetve működési tevékenysége során gyűjtött egyéb személyes adataid átadásra kerülnek a ČSOB Bank és a Patria Finance a.s., mint anyavállalatok részére. További információ a csoporton belüli adatkezelésről az adatkezelési tájékoztatóban és annak mellékletében található.
Az Adatkezelő a jogszabályokban meghatározott esetekben hatóságoknak, bíróságoknak és más szervezeteknek is szolgáltat adatot. 

5. HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT VISSZAVONÁSA, MÓDOSÍTÁSA, TILTAKOZÁS ADATKEZELÉS ELLEN, ADATKIADÁS, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett tudomásul veszi, hogy bármely a Fióktelep által végzett adatkezelésről felvilágosítást kérhet a Fióktelep dolgozóitól. Bármely a Felhasználó által adott adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonható, mely esetben az adatkezelés – ha más jogalap (pl. jogszabályban előírt kötelezettség) nem áll rendelkezésre – megszüntetésre kerül.
Előregisztráló, Felhasználó, Ügyfél igényelheti a személyes adatokhoz való hozzáférését, adatai kiadását, helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását is.
Az Érintett ezen igényének a Fióktelep a lehetőségekhez mért legrövidebb időn belül, (de nem később, mint a kérés beérkezésétől számított 1 hónap) eleget tesz vagy amennyiben az nem lehetséges, ennek okáról az Érintettet tájékoztatja.

6. ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁS

A) A KBC Securities NV mint a belga jog szerint bejegyzett társaság, székhelye: Havenlaan 2, 1080 Brüsszel, Belgium, és amely a brüsszeli jogi személyek nyilvántartásában 0437.060.521 számon szerepel (a továbbiakban: “KBC Sec BE”),  

B) a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe mint a magyar jogszabályok szerint bejegyzett pénzügyi fióktelep, székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., Magyarország, cégjegyzékszáma: 01-17-000381, adószáma: 22212890-4-43, csoportos adószáma: 17780120-5-43 (a továbbiakban: „Átadó”),  

C) a Patria Finance, a.s. mint a Cseh Köztársaság törvényei szerint bejegyzett társaság, székhelye: Výmolova 353/3, 150 27 Prága 5, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma: 26455064, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás B. részlegének 7215. számú aktájában (a továbbiakban: “Patria CZ”), valamint 

D) a Patria Finance Magyarországi Fióktelepe mint a magyar jogszabályok szerint bejegyzett pénzügyi fióktelep, székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Magyarország, cégjegyzékszáma: 01-17-001469, adószáma: 27807903-4-43, csoportos adószáma: 17780120-5-43 (a továbbiakban: “Átvevő”)   

üzletág adásvételi szerződést kötöttek (a továbbiakban: “Átruházási Megállapodás”), amelynek értelmében az Ön Átadóval kötött befektetési szolgáltatási, kiegészítő szolgáltatási tárgyú és egyéb szerződéseit (a továbbiakban: "Szerződések") az Átadó 2024. január 1-jei hatállyal (a továbbiakban: “Átruházás Napja“) az Átvevőre ruházza át (a továbbiakban: „Átruházás”). 

6.1 Az adatátadás indoka 

Annak érdekében, hogy az Átvevő az Átruházási Megállapodásban foglalt jogait gyakorolni és kötelezettségeit teljesíteni tudja és ennek keretében a Szerződésekkel összefüggő feladatainak eleget tudjon tenni, az Átadó a Szerződésekhez kapcsolódó személyes adatokat ad át az Átvevő részére.  

6.2 Az érintettek köre 

A személyes adatok átadása azoknak a természetes személyeknek (a továbbiakban: "Érintettek") a személyes adatait érinti, akik tekintetében az Átruházás Napjáig a Szerződésekkel összefüggésben személyes adatot bocsátottak az Átadó rendelkezésére, amely azokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) meghatározott adatkezelői minőségben kezeli.  

6.3 Az átadás időpontja, az adatkezelés kezdő időpontja 

Az Átadó a Szerződésekhez kapcsolódó személyes adatokat az Átruházás Napján, illetve azt megelőzően továbbítja az Átvevő részére. Az Érintettek személyes adatait az Átvevő mint önálló adatkezelő a https://www.khertekpapir.hu/tarsasagunk/adatvedelem weboldalon megtalálható Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban kezeli. 

6.4 Az átadás alapján történő adatkezelés jogszerűsége 

Az Érintettekre vonatkozó személyes adatok átadásának jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az Átadó és Átvevő jogos érdeke biztosítja, amely jogos érdek fennállását az Átadó által elkészített érdekmérlegelési teszttel állapította meg az Átadó. Az Átadó és Átvevő jogos érdeke abban áll, hogy teljesíthessék az Átruházási Megállapodásban foglaltakat, az Átvevő pedig az Érintettnek a Szerződésekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújthasson. 

6.5 Érintetti jogok az adatátadással kapcsolatban 

Az adatátadással kapcsolatban az Érintettet a GDPR szerinti jogok illethetik meg az adatkezelés jogalapja szerint. Az egyes jogok gyakorlása kapcsán a GDPR további feltételeket állapíthat meg, amely korlátozhatja vagy kizárhatja az adott jog gyakorlását, erre tekintettel javasoljuk, hogy a jelen tájékoztató rendelkezései mellett a GDPR vonatkozó előírásait is szíveskedjen figyelembe venni. 

Az átadással érintett, konkrét adatkezeléseket a jelen tájékoztató táblázatos részében mutatja be az Átadó. 

6.5.1. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon. 

6.5.2. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére bármely adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

6.5.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére bármely az Átadó vagy Átvevő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a megkeresett adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok valamelyike fennáll. 

6.5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Átadó vagy Átvevő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül. 

6.5.5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Átadó vagy Átvevő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a megkeresett adatkezelő, ha:  

  • az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, vagy  
  • a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint szerződés megkötéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.  

6.5.6. A hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk (3) bek.) 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

6.5.7. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az Átadó és Átvevő jogos érdekén alapuló adatkezelések esetén az Érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben bármely adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a megkeresett adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Közvetlen üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelések esetén az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, azzal, hogy ezen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább. 

A fenti jogok gyakorlása kapcsán, illetve kérdés vagy észrevétel esetén az Érintett a 6. pont szerinti elérhetőségeken fordulhat az Átadóhoz, illetve az Átvevőhöz és jogosult haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme beérkezéstől számított egy hónapon belül érdemi választ kapni. Amennyiben az indokolt, a válaszadási határidó további 2 hónappal meghosszabbítható.  

6.6. Adatkezelési garanciák az átadással összefüggésben 

Az Átvevő az átruházott Szerződések fennállása alatt teljesíti az Átadó által alkalmazott és közzétett adatkezelési feltételeket is, amelyek az Átadó weboldalán érhetőek el:  https://www.kbcequitas.hu/ugyfeltamogatas/dokumentumok

Az Átvevő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően lesz jogosult a Szerződések szerinti jogok gyakorlására, valamint kötelezettségek teljesítésére. Így az Átruházás Napjától kezdődően az Ön és az Átadó között létrejött szerződés Ön és az Átvevő között fog fennállni. 

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a dpo@kbcsecurities.hu, illetve a dpo@khertekpapir.hu e-mail címen keresztül. 

6.7. Adatkezelés összefoglaló táblázata 

Adatkezelési cél leírása  

Az Átruházási Megállapodásban foglaltak teljesítése, annak érdekében, hogy az Átvevő az Érintettnek befektetési szolgáltatásokat nyújthasson.  

Kezelt személyes adatok kategóriái  

Személyazonosító (életrajzi) adatok; kapcsolattartási adatok; gazdasági, jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok; pénzügyi adatok. 

Adatkezelés jogalapja   

Jogos érdek.  

A jogos érdek leírása  

Az Átruházási Megállapodásban foglaltak teljesítése, annak érdekében, hogy az Átvevő az Érintettnek befektetési szolgáltatásokat nyújthasson. 

Az adatkezelés elmaradásának következménye  

Az Átvevő nem lesz képes befektetési szolgáltatásokat nyújtani az Érintett részére.  

Adatkezelés ideje  

Az Átvevő Adatvédelmi Tájékoztatójában meghatározottak szerint. 

Érintettek  

Az Átadó által nyújtott befektetési szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek.  

Személyes adatok forrása  

Az Érintett által szolgáltatott adatok.  

Az adattovábbítás célja  

Annak elősegítése, hogy az Átvevő az Érintettnek befektetési szolgáltatásokat nyújthasson.