1) Haláleset bejelentése Fióktelepünk felé

Az Ügyfél halálának tényét az örököse, hozzátartozója vagy a számla felett rendelkezésre jogosult köteles a halál tényét hitelt érdemlően bizonyító eredeti dokumentum bemutatása mellett bejelenteni a Fióktelepnek:

  • személyesen a Fióktelep Ügyfélszolgálatán a hivatalos papíralapú dokumentummal alátámasztva, vagy
  • a Fióktelep központi e-mail címére (info@khertekpapir.hu) az elektronikusan hitelesített dokumentum megküldésével.

A Fióktelep hivatalos, a halál tényét hitelt érdemlően bizonyító eredeti dokumentumnak tekinti:

  • a halotti anyakönyvi kivonatot, vagy
  • a jogerős hagyatékátadó végzést, vagy
  • az öröklési bizonyítványt, vagy
  • az öröklés tényét megállapító bírósági, gyámhivatali határozatot.

A Fióktelep a halál tényéről való hivatalos értesülésnek tekinti továbbá a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző hivatalos megkeresését.

 

2) Az örökös teendője a hagyatékátadó végzésben foglaltak teljesítése végett

Fióktelepünk örökösnek tekinti azt a személyt, aki az öröklés tényét (örökösi jogállását) jogerős hagyatéki végzéssel, vagy öröklési bizonyítvánnyal, vagy jogerős bírósági határozattal igazolja.

Amennyiben az örökös nem rendelkezik a Fióktelepnél értékpapírszámlával, úgy Fióktelepünk megnyitja számára. Az értékpapírszámla megnyitásához szükséges az örökös hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti azonosítása és átvilágítása. Az ehhez szükséges okiratokat – személyazonosító okmány, lakcímkártya, adókártya – az örökösnek a számlanyitás helyén szükséges bemutatnia. Budapesten történő ügyintézés esetén javasolt a Fióktelep Ügyfélszolgálatán (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) történő számlanyitás.

Az ügyintéző a hagyatékátadó végzésben foglaltaknak megfelelően elkészíti a transzferdokumentumot, melynek teljesülését követően a hagyatékátadó végzésben foglaltaknak megfelelően az örökös értékpapírszámlájára (illetve kapcsolódó ügyfélszámlájára) kerülnek az értékpapírok és/vagy a pénzegyenleg.

Abban az esetben, ha az értékpapírok hagyatékátadó végzés szerinti megosztása az örökösök között nem lehetséges, a Fióktelep csak a megjelölt összes örökös közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, egyhangú, egyértelmű, a Fióktelepnél nyilvántartott valamennyi, a hagyaték tárgyát képező értékpapírra kiterjedő, az értékpapírok egymás közötti szétosztását tartalmazó rendelkezése eredeti példányban való benyújtása ellenében jogosult az értékpapírok értékpapírszámlán történő jóváírására.

 

3) Díjak, költségek

Az öröklési illetékfizetés szabályait, az illeték mértékét, és az illetékmentesség és kedvezmények szabályait a mindenkor hatályos illetéktörvény határozza meg. Az illeték mértékéről a hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző nyújt tájékoztatást, annak mértékét a NAV határozatban állapítja meg.

 

4) További általános információk

Amennyiben a halál tényét vagy az örökösi jogállást igazoló okiratot külföldön állították ki, a Fióktelep kérheti annak hiteles magyar nyelvű fordítását, továbbá azt, hogy az okirat hitelességét konzuli vagy közjegyzői ellenjegyzés (Apostille alkalmazásával) igazolja.

Amennyiben az örökös korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a hagyaték átvétele során törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok, bizonyos esetekben a gyámhatóság) közreműködése szükséges. Javasoljuk, hogy ilyen esetben előzetesen érdeklődjenek a Fióktelepnél, illetve az illetékes gyámhatóságnál az eljáráshoz szükséges feltételekkel kapcsolatban.

Minden, az ügyfeléről a Fióktelep rendelkezésére álló, az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a befektetési vállalkozással kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére, és forgalmára vonatkozó adat értékpapírtitoknak minősül. Ezeket az adatokat a Fióktelep csak a jogszabályban meghatározott esetekben adhat ki harmadik személy részére, ideértve különösen a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, valamint a hatáskörében eljáró gyámhatóság részére történő adatátadást. A közeli hozzátartozó, vagy az öröklésben érdekelt személyek részére az elhunyt ügyfél számláira, vagyonára, szerződéseire vonatkozó információt még abban az esetben sem adhatunk át, ha örökösi minőségét valószínűsíti. Amennyiben az örökös a hagyatéki eljárást követően közvetlenül fordul a befektetési vállalkozás felé, ebben az esetben is kizárólag az egyenlegre vonatkozó adatok megszerzésére jogosult, és számára az örökhagyó, mint számlatulajdonos részére vezetett értékpapírszámlával kapcsolatos értékpapírtitok, amennyiben az az örökhagyó halála előtti időszakra vonatkozik – az örökhagyó törvényben meghatározott tartalommal és formátumban adott felhatalmazása hiányában – nem adható ki.